Category

Mechanical properties
ReH Minimum yield strength / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale
Rm Tensile strength / Zugfestigkeit / Resistance a la traction
A Minimum elongation / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal
J Notch impact test / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc